SOU 2012:55 En översyn av tryck- och yttrandefriheten
   
 
Titel:SOU 2012:55 En översyn av tryck- och yttrandefriheten
Anmärkning:Del 1 (betänkandet) och del 2 (Bilagor. Slutbetänkande av Yttrandefrihetskommittén.
Utgivningsår:2012
Omfång:1240 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237809
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Yttrandefrihetskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:55
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 746 SEK exkl. moms
Tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) bör behållas. Det föreslår Yttrandefrihetskommittén i sitt slutbetänkande.
Kommittén har dock arbetat fram ett utkast till en samlad ny, teknikoberoende yttrandefrihetsgrundlag (NYGL). En prövning av bestämmelserna i detta lagförslag visar dock på problem med avgränsning av tillämpningsområdet, t.ex. när det gäller begrepp som massmedier och massmedieföretag. Osäkerhet råder också när det gäller tillämpningen av det meddelarskydd som utgör en av de centrala grundbultarna i nuvarande lagstiftning.
Kommittén anser vidare att EU-rätten inte motiverar några genomgripande förändringar av det svenska grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten.
Föreslår i stället ändringar i nuvarande TF och YGL som gör lagarna lättare att tillämpa. Detta gäller t.ex. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL.
Tar också upp frågor om förstärkt integritetsskydd, enskildas ställning gentemot medierna och internationellt rättsligt bistånd när det gäller t.ex. beslag och utlämning av handlingar, korrespondentskydd för uppgiftslämnare m.m.

 
  © 2017 Jure AB