Prop. 2011/12:172 Kommunala resultatutjämningsreserver
   
 
Titel:Prop. 2011/12:172 Kommunala resultatutjämningsreserver
Utgivningsår:2012
Omfång:76 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112172
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:172
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 40 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att möjligheten för kommuner och landsting att själva kunna utjämna intäkter över tid, och därigenom möta konjunkturvariationer, förstärks. Detta ska ske genom tillskapandet av en möjlighet för kommuner och landsting att bygga upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. Resultatutjämningsreserverna gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur. Införandet av reserverna kan ses som ett förtydligande av det övergripande målet om god ekonomisk hushållning som kommuner och landsting ska ha i sin verksamhet.

I propositionen görs även bedömningen att en statlig kommunstabiliseringsfond inte bör införas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. En möjlighet införs även att reservera överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 2010.
 
  © 2017 Jure AB