Ds 2012:45 Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi
   
 
Titel:Ds 2012:45 Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi
Utgivningsår:2012
Omfång:241 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238202
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:45
Ämnesord:Straffrätt , EU-rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms
I departementspromemorian (Ds 2012:45) föreslås att den som rekryterar personer till sådan yrkesverksamhet eller organiserad frivilligverksamhet som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn ska ha rätt att begära att den som erbjuds anställningen eller uppdraget visar ett utdrag ur belastningsregistret av vilket det framgår om personen i fråga dömts för sexualbrott eller vissa andra allvarliga brott.

Förslagen innebär att en liknande ordning som i dag gäller för rekrytering av personal inom viss vård, skola och omsorg nu kommer att omfatta fler verksamheter och även frivilligsektorn. Om förslagen genomförs kommer det alltså att bli möjligt för till exempel idrottsföreningar att kontrollera att den som erbjuds uppdrag som innebär nära kontakt med barn inte är dömd för sexualbrott eller vissa andra allvarliga brott.

I promemorian föreslås också vissa ändringar i reglerna om preskription, vilket skulle innebära att preskriptionstiden för de allra flesta sexualbrott mot barn inte börjar löpa förrän barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år.


Fler filmerDelaBädda inLadda ner Pressträff om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn och barnpornografiUtredaren Charlotta Riberdahl och utredningssekreterare Nathalie Dahlén
15 november 2012
Tomas Rolén får ansvaret för polisens omorganisation
16 november 2012
Pressträff om förverkande av fordon vid trafikbrottHovrättsrådet Niklas Wågnert
7 november 2012, 10.0
Justitieministern och barn- och äldreministern om sociala insatsgrupperBeatrice Ask, Maria Larsson
1 november 2012
Till filmarkivet Dela Dela via tjänst Fler alternativ Om delafunktionen Ändra storlek på filmklipp +Bredd Höjd Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi Bakgrunden till promemorian är Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Direktivet syftar till att skapa minimiregler om brottsrekvisit och påföljder när det gäller sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Det syftar också till att stärka åtgärderna för att förebygga sådana brott och förbättra skyddet för brottsoffer. Ett viktigt inslag är möjligheten att hindra personer som dömts för brott från att arbeta med barn och möjligheten för arbetsgivare att vid rekrytering till sådan yrkesverksamhet eller organiserad frivilligverksamhet som innefattar nära kontakt med barn att bli informerade om fällande domar för brott som omfattas av direktivet. Med de nu föreslagna ändringarna bedöms Sverige leva upp till vad direktivet kräver.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 december 2013.


 
  © 2017 Jure AB