SOU 2013:39 Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet
   
 
Titel:SOU 2013:39 Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet
Utgivningsår:2013
Omfång:436 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239506
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om it-brottskonventionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:39
Ämnesord:Straffrätt , IT-rätt , EU-rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms
Utredningen har haft i uppdrag att analysera behovet av och lämna förslag till de författningsändringar som krävs för att Sverige ska kunna tillträda Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet och dess tilläggsprotokoll.

Därutöver har utredningen i tilläggsdirektiv fått i uppdrag att analysera behovet av och lämna förslag till de författningsändringar som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets kommande men ännu inte formellt antagna direktiv om angrepp mot informationssystem
och om ersättande av rambeslut 2005/222/RIF.

I uppdraget har vidare ingått att överväga behovet av skärpta straff för brytande av post- eller telehemlighet och dataintrång för att ge ett ökat utrymme att på ett nyanserat sätt beakta allvaret i storskaliga angrepp mot informationssystem.
 
  © 2017 Jure AB