Prop. 2012/13:156 Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen
   
 
Titel:Prop. 2012/13:156 Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen
Utgivningsår:2012
Omfång:118 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213156
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:156
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 75 SEK exkl. moms
I propositionen lämnas förslag till lagändringar som krävs för att genomföra delar av rambeslutet om verkställighet av utevarodomar. Med begreppet utevarodom avses att beskriva att personen i fråga inte var personligen närvarande vid den förhandling som resulterade i den dom eller det beslut som är föremål för verkställighet. Rambeslutet syftar till att stärka den enskildes rättssäkerhet samt att förenkla och effektivisera det rättsliga samarbetet.

Rambeslutet om verkställighet av utevarodomar ändrar i fem andra redan antagna rambeslut som reglerar det straffrättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna i EU, bl.a. arresteringsorderrambeslutet. Dessa fem rambeslut reglerar på olika sätt när en medlemsstat ska erkänna och verkställa en annan stats utevarodom. Det har visat sig utgöra ett hinder för det rättsliga samarbetet att frågan om utevarodomar inte är konsekvent reglerad. Avsikten med rambeslutet om verkställighet av utevarodomar är därför att åstadkomma en så likartad reglering som möjligt. På så sätt tydliggörs vilka utevarodomar som kan verkställas över gränserna. Rambeslutet syftar däremot inte till att harmonisera nationella regler om när en utevarodom får meddelas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
 
  © 2017 Jure AB