Prop. 2012/13:180 Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel
   
 
Titel:Prop. 2012/13:180 Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel
Utgivningsår:2013
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213180
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:180
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Föreslår att lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning, lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott samt 3 § lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrrättelseverksamhet ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2014.

 
  © 2017 Jure AB