SOU 2013:57 Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet
   
 
Titel:SOU 2013:57 Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet
Utgivningsår:2013
Omfång:250 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789138239964
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:57
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms
I promemorian lämnas förslag till vissa åtgärder som syftar till att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Det föreslås regler som innebär att det införs en sanktionerad skyldighet för arbetsgivare att lämna uppgift till Migrationsverket om de anställningsvillkor som gäller för utländska arbetstagare som beviljats arbetstillstånd enligt reglerna för arbetskraftsinvandring.

Det föreslås också att Migrationsverket under löpande tillståndstid ska få möjlighet att utföra efterkontroller avseende beviljade arbetstillstånd.

Migrationsverket ska vidare kunna medges direktåtkomst till uppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas, Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas samt Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens socialförsäkringsdatabas.

Det föreslås slutligen kompletterande bestämmelser om återkallelse av uppehållstillstånd som beviljats för arbete om förutsättningarna för arbetstillståndet inte längre är uppfyllda, eller det arbete som arbetstillståndet beviljats för inte påbörjats inom rimlig tid. I samband därmed föreslås också att den s.k. omställningsperioden i vissa fall ska vara fyra månader i stället för tre.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2014.
 
  © 2017 Jure AB