Revisionens roll i bolagsstyrningen
   
 
Författare:Catasús Bino , Hellman Niclas , Humphrey Christopher
Titel:Revisionens roll i bolagsstyrningen
Utgivningsår:2013
Omfång:168 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789186949501
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 248 SEK exkl. moms
Varje ny företagsskandal och finansiell kris leder ofelbart till krav på ökad transparens och fler regleringar, bland annat när det gäller revisionen av bolagens finansiella rapportering. Men det är i hög utsträckning revisorskåren själv som måste leda arbetet med att stärka förtroendet för revisionen. En mer oberoende och förstärkt redovisningstillsyn borde också utvecklas, menar tre redovisnings- och revisionsforskare i SNS-rapporten Revisionens roll i bolagsstyrningen.

EU-kommissionens krav på ökad reglering, strävan mot internationell harmonisering och införandet av principbaserade redovisningsstandarder är några av revisionsbranschens utmaningar som författarna belyser. Regelefterlevnad och standardisering räcker dock inte för att höja förtroendet eller för att undvika nya misslyckanden. I stället krävs professionell integritet och nytänkande inom branschen, enligt forskarna.

Två av de slutsatser som författarna drar i rapporten är att:

■Revisorernas externa rapportering behöver utvecklas så att även andra än styrelse och huvudägare får inblick i det som kommit fram under revisionsprocessen.
■Det behövs en fördjupad, utvecklad och samordnad tillsyn av redovisning och revision som tar ett helhetsgrepp på dessa frågor. I HQ-fallet gjordes en åtskillnad mellan revision och redovisning. Det berodde på att man inom reglering och tillsyn skiljer på redovisning och revision.
 
  © 2017 Jure AB