SOU 2014:19 Yrkeskvalifikationsdirektivet
– ett samlat genomförande
   
 
Titel:SOU 2014:19 Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande
Utgivningsår:2014
Omfång:718 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240915
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:19
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt , EU-rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms
I slutfasen av förhandlingen på EU-nivå om en modernisering av yrkeskvalifikationsdirektivet tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att föreslå hur direktivet skulle genomföras i svensk rätt och förvaltning. En översyn skulle göras av den aktuella lagstiftningen för att åstadkomma ett fullständigt genomförande av direktivet och föreslå ändringar som underlättar tillämpningen. Syftet var att tydliggöra regelverket och få en horisontell översikt över lagstiftningen. Denna översyn skulle utgå från praktiska erfarenheter från tillämpningen.

Utredningen skulle även analysera hur yrkeskvalifikationsdirektivet förhåller sig till den närliggande regleringen i det så kallade tjänstedirektivet (2006/123/EG) samt föreslå åtgärder till hur kunskapen hos berörda myndigheter kan ökas. Ändringsdirektivet (2013/55/EU) trädde i kraft den 17 januari 2014 och ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 18 januari 2016.

Betänkandet är indelat i tre delar
I. Författningsförslag och bakgrund
II. Överväganden och förslag
III. Konsekvensanalys och författningskommentarer
 
  © 2017 Jure AB