Regeringens skrivelse 2013/14:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013
Utgivningsår:2014
Omfång:302 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314130
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2013/14:130
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 175 SEK exkl. moms
I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensionsfondernas (AP-fondernas) verksamhet t.o.m. 2013. I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av AP-fondernas årsredovisningar 2013, utvärdering av AP-fondernas verksamhet i ett längre perspektiv samt AP-fondernas arbete med hållbarhetsfrågor.

Det samlade resultatet för Första-Fjärde och Sjätte AP-fonderna (buffertfonderna) uppgick till 128 miljarder kronor 2013. En hög andel aktier i kombination med en stark utveckling på underliggande aktiemarknader förklarar resultatet. Det förvaltade kapitalet i buffertfonderna uppgick till 1 058 miljarder kronor i slutet av 2013.

 
  © 2017 Jure AB