Prop. 2014/15:29 Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
   
 
Titel:Prop. 2014/15:29 Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Utgivningsår:2014
Omfång:304 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415029
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:29
Ämnesord:EU-rätt , Straffrätt , Processrätt

Pris: 250 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att dömda personer med hemvist eller närmare anknytning till en annan medlemsstat inom Europeiska unionen (EU) i större utsträckning än i dag ska verkställa straffet i den staten. Syftet är att den dömde ska verkställa påföljden i den medlemsstat där den dömdes sociala återanpassning kan förväntas ske bäst. Förslaget är ett led i att genomföra rambeslutet om verkställighet av frihetsberövande påföljder.

I propositionen föreslås en ny lag om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom EU. Enligt den föreslagna lagen ska Kriminalvården pröva om en utländsk dom ska erkännas och verkställas i Sverige eller om en svensk dom ska skickas till en annan medlemsstat för att verkställas i den staten. De svenska påföljder som föreslås kunna överföras är fängelse, överlämnande till rättspsykiatrisk vård och sluten ungdomsvård. I den föreslagna lagen fastslås kriterier för när ett erkännande respektive översändande ska ske, hur prövningen ska gå till och i vilken utsträckning den andra statens medgivande eller den dömdes samtycke krävs. Kriminalvårdens beslut föreslås kunna överklagas till allmän domstol.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 april 2015.
 
  © 2017 Jure AB