Regeringens skrivelse 2014/15:98 Redovisning av skatteutgifter 2015
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2014/15:98 Redovisning av skatteutgifter 2015
Utgivningsår:2015
Omfång:59 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415098
Serie:Propositioner nr. 2014/15:98
Ämnesord:Ekonomi , Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
I denna skrivelse redogör regeringen för skatteutgifter, dvs. effekten på skatteintäkterna av särregler i skattelagstiftningen. Därmed ges ett bredare underlag för prioritering mellan olika stöd och satsningar
i statsbudgeten.

Skrivelsen innehåller fyra delar. I den första delen beskrivs den jämförelsenorm och
de beräkningsmetoder som används i redovisningen. Första delen innehåller också en sammanfattning
av skatteutgifterna för 2015.

I del två diskuteras skatteutgifter och samhällsekonomisk effektivitet.
Tredje delen innehåller en sammanfattande tabell över skatteutgifterna. I fjärde och sista delen ges en
mer ingående beskrivning av de enskilda skatteutgifterna.
 
  © 2017 Jure AB