Prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling
   
 
Titel:Prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling
Utgivningsår:2017
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617181
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:181
Ämnesord:Offentlig rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
På grundval av den analys som har gjorts av de statligt ägda bolagen föreslår regeringen att statens innehav i Apotekgruppen i Sverige Holding AB, Metria AB och Swedish National Road Consulting AB avyttras. Regeringen föreslår vidare en avveckling och likvidation av Swedish National Road Consulting AB om avyttring inte är möjlig. Vidare föreslår regeringen en avveckling och likvidation av Swedesurvey Aktiebolag. Det skapar möjlighet att överföra delar av verksamheten i Swedesurvey Aktiebolag till Lantmäteriet.

Regeringen redovisar i propositionen hur den avser att omstruktureringen för de fyra nämnda bolagen ska genomföras. Regeringen föreslår vidare att riksdagen godkänner att de kostnader
som uppkommer för staten i samband med åtgärder för försäljning av
aktierna i tre av bolagen får finansieras genom att de avräknas mot försäljningsintäkterna. Regeringen föreslår slutligen att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att AB Göta kanalbolag pantsätter, utarrenderar, avstyckar och helt eller delvis avyttrar sådan mark inom den s.k. kanalfastigheten som inte behöver ägas av bolaget för att bevara Göta kanals värde som kulturhistoriskt byggnadsverk eller turistattraktion.
 
  © 2017 Jure AB