Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen
   
 
Författare:Lindkvist Gustav
Titel:Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen
Utgivningsår:2018
Omfång:487 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139019114
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 672 SEK exkl. moms
Bevishantering har ofta avgörande betydelse för ett ärendes eller måls prövning och utgång.

I den här avhandlingen undersöks vissa aspekter av hur bevisning bör hanteras i förvaltningsprocessen. Närmare bestämt avses myndighets och domstols utredningsskyldighet, bevisbördans placering och tillämpligt beviskrav.


Exempel på frågor som behandlas är:

• När är ett ärende eller mål så pass utrett att sakprövning får ske?
• Hur omfattande är utredningsskyldigheten?
• Finns det kriterier som påverkar utredningsskyldighetens omfattning
och/eller innebörd?
• Finns det någon huvudregel, och i så fall vilken, angående bevisbördans
placering?
• När kan en ”omvänd” bevisbörda tillämpas?
• Vilket beviskrav gäller i olika ärende-/måltyper?
• Vilka överväganden kan vara relevanta när man tar ställning till vilket
beviskrav som gäller?
• Vilken är den närmare innebörden av olika beviskrav?
 
  © 2017 Jure AB