Ds 2001:69 Företagsbot
   
 
Titel:Ds 2001:69 Företagsbot
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:59.
Utgivningsår:2001
Omfång:100 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821590X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:69
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 132 SEK exkl. moms
I promemorian föreslås att det nuvarande systemet med företagsbot effektiviseras och ges en delvis ändrad inriktning. Förslagen innebär en anpassning till Sveriges internationella åtaganden. Här föreslås bl.a:

- Förutsättningarna för att ålägga företagsbot görs mindre begränsade.
- Beloppsgränserna för företagsbot justeras så att maximal företagsbot uppgår till tio miljoner kr.
- Principerna för bestämmande av företagsbot görs något tydligare.
- Grunderna för jämkning och eftergift preciseras.
- Möjlighet att ålägga företagsbot genom strafföreläggande införs.
- Näringsidkarens ansvar görs i viss utsträckning primärt i förhållande till det individuella ansvaret när det gäller oaktsamma brott som straffvärdemässigt ligger på bötesnivå.
 
  © 2017 Jure AB