Studier rörande allmän straffrättspraxis m.m. (E-BOK)
   
 
Författare:Borgeke Martin , Månsson Catharina
Titel:Studier rörande allmän straffrättspraxis m.m. (E-BOK)
Anmärkning:Denna uppdaterade utgåva av Allmän straffrättspraxis säljs endast som en abonnerad tjänst via internet. Priset avser ett abonnemang för en person i ett år. Kontakta oss gärna på e-post: order@jure.se eller 08-662 00 80 för mer information om fleranvändarlicenser. Denna bok finns även i tryckt version.
Utgivningsår:2019
Omfång:679 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237735
Produkttyp:E-bok
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , Kriminologi

Pris: 848 SEK exkl. moms
INLOGGNING FÖR ABONNENTER (Använd "Öppna i ny flik")

Studier rörande allmän straffrättspraxis m.m. är en sammanställning av prejudikat från Högsta domstolen inom det rättsområde som går under beteckningen straffrättens allmänna del. Med detta avses straffrättsliga regler som är gemensamma för alla eller för flertalet brott. Boken innehåller också allmänna framställningar av gällande rätt på de områden som tas upp.

Boken inleds med ett avsnitt om betydelsen av prejudikat. Sedan följer en översiktlig genomgång av det som brukar kallas brottsbegreppet och därefter avsnitt om legalitetsprincipen, det subjektiva rekvisitet, uppsåt och oaktsamhet.

Samtliga bestämmelser i brottsbalkens 23 och 24 kap. behandlas. Detta innebär att lagregler och praxis beträffande exempelvis försök, förberedelse och medverkan till brott finns med. Vidare beskrivs gällande rätt och praxis i fråga om bl.a. nödvärn, laga befogenhet, nöd och straffrättsvillfarelse. Även vissa oskrivna regler på området, t.ex. ansvarsfrihetsgrunden social adekvans, redovisas.

Studier rörande allmän straffrättspraxis m.m. har sin tyngdpunkt i sammanställningen av Högsta domstolens vägledande avgöranden. Boken, som nu kommer ut i sin första upplaga, riktar sig främst till praktiskt verksamma jurister såsom domare, åklagare och advokater som sysslar med brottmål.

Ur innehållet:
Betydelsen av prejudikat
1 Brottsbegreppet
2 Legalitetsprincipen
3 Det subjektiva rekvisitet
4 Uppsåt
5 Oaktsamhet
6 Allmänt om reglerna i 23 kap. BrB
7 Försök till brott
8 Förberedelse till brott
9 Stämpling till brott
10 Tillbakaträdande från försök, förberedelse och stämpling
11 Medverkan till brott
12 Nedsatt ansvar och ansvarsfrihet i vissa fall av medverkan till brott m.m.
13 Underlåtenhet att reagera mot annans brott
14 En specialregel för vinningsbrotten och tillägnelsebrotten
15 Allmänt om ansvarsfrihetsreglerna i 24 kap. BrB och på annat håll
16 Nödvärn
17 Laga befogenhet
18 Nöd
19 Ansvarsfrihet när man hjälper någon annan
20 Ansvarsfrihet i vissa fall av excess
21 Samtycke
22 Förmans befallning
23 Social adekvans
24 Rättsvillfarelse
25 Tillfällig sinnesförvirring
Allmänstraffrättslig ordlista
Kronologiskt rättsfallsregister
Alfabetiskt rättsfallsregister
Bilaga

Martin Borgeke är jur. dr h.c. (Uppsala) och f.d. justitieråd i Högsta domstolen. Han har varit ämnesansvarig för straffrätten inom Domstolsakademin. Martin Borgeke har deltagit i statliga utredningar på straffrättens område och är huvudförfattare till boken Att bestämma påföljd för brott (3 uppl. 2016). Han har också publicerat ett flertal uppsatser rörande straffrättsliga frågor.

Catharina Månsson är hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hon har deltagit i utbildningsverksamheten i straffrätt vid Domstolsakademin och varit sekreterare i 2008 års sexualbrottsutredning.

Tillsammans ansvarar Martin Borgeke och Catharina Månsson också för boken Studier rörande påföljdspraxis m.m. (6 uppl. 2018) som även finns i en elektronisk version som uppdateras årligen.

Rättsfall från Högsta domstolen till och med år 2018 har kunnat beaktas.
 
  © 2017 Jure AB