SOU 2019:29 God och nära vård
– Vård i samverkan
   
 
Titel:SOU 2019:29 God och nära vård – Vård i samverkan
Utgivningsår:2019
Omfång:312 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249390
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen samordnad utveckling för god och nära vård
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:29
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 284 SEK exkl. moms
Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att utifrån förslagen i betänkandet Effektivvård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Utredningen lämnar här delbetänkandet God och nära vård – Vård i samverkan.

Utredningen redovisar centrala begrepp, och lyfter avgörande områden för hur den ser att en ny hälso- och sjukvård ska byggas. Utredningen beskriver prioriteringar och dess avgörande betydelse för såväl utformningen av hälso- och sjukvården som medborgarnas förtroende och medarbetarnas dagliga arbetsmiljö.

Utredningen ger en historisk tillbakablick över hur det moderna svenska hälso- och sjukvårdssystemet utvecklats sedan efterkrigstiden och hur utvecklingen påverkar förutsättningarna för att i dag bedriva en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård.

Utredningen ger en nulägesbild av den pågående omställningen. Den beskriver betydelsen av kultur, attityd och tillitsfrågor, och överlämnar färdplanen och målbilden för omställningen till regeringen.

Utredningen analyserar om vårdens uppdelning i sluten och öppen vård fortfarande är ändamålsenlig. Den redogör för vilka konsekvenser en utmönstring eller förändring av begreppen skulle få ur ett bredare perspektiv.

Utredningen fokuserar på hälso- och sjukvård med region/landsting och kommun som huvudman samt närliggande delar av socialtjänstens verksamhet. Även samverkan med skolan belyses.

Utredningen utreder och föreslår hur läkare och fysioterapeuter som i dag får ersättning enligt den så kallade nationella taxan kan integreras i den ordinarie primärvården.

Utredningen belyser områden inom vilka den tidigare redan lämnat förslag, men där utredarna under utredningens arbete fått till sig så många kloka inspel och material att den ytterligare vill belysa
frågorna.

Fokus på hur samhället kan stärka hälsa – och inte bara behandla sjukdom – är helt avgörande för att vi ska klara av att möta framtidens hälsoutmaningar och vårdbehov i befolkningen.

Det finns en växande medvetenhet om forskningens betydelse även utanför de traditionella forskarmiljöerna. Utredningen beskriver några av de pågående initiativ den anser har betydelse för omställningen till ett modernt hälso- och sjukvårdssystem där huvuddelen av den kliniska verksamheten, och därmed också stora delar av den kliniska undervisningen, behöver ske utanför sjukhusmiljö.

Utredningen beskriver framgångsfaktorerna för det fortsatta omställningsarbetet av hälso- och sjukvården.
 
  © 2017 Jure AB