SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag
   
 
Titel:SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag
Anmärkning:Slutbetänkande. Delbetänkanden SOU 1992:13, SOU 1992:83, SOU 1995:44, SOU 1997:22, SOU 1997:168 och SOU 1999:36. Se även prop. 2004/05:85.
Utgivningsår:2001
Omfång:472 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138318326
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Aktiebolagskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:1
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms
Aktiebolagskommittén föreslår en ny aktiebolagslag som ska ersätta 1975 års lag. I slutbetänkandet sammanfattas kommitténs tidigare förslag som redan lett till flera delreformer i lagstiftningen. Dessutom presenteras nya bestämmelser när det gäller t.ex. bolagsbildning, möjligheterna att överlåta aktier, deltagande i bolagsstämma via Internet samt kapitaltillskott med hjälp av t.ex. fristående teckningsoptioner. Den nya lagen innehåller också bestämmelser om skadeståndsansvar vid fel och brister i prospekt. En nyhet i svensk rätt är reglerna om delning av aktiebolag – fission. Kommittén föreslår vidare en samordning av de regler som behandlar nedsättning av aktiekapitalet, förvärv av egna aktier och vinstutdelning. Dessa centrala regler samlas i ett gemensamt block och inleds med ett kapitel om värdeöverföringar.
 
  © 2017 Jure AB