SOU 2019:60 EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder. Ändringar i regelverken om kapiteltäckning och hantering av banker i kris
– etänkande från Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder (Fi 2018:12)
   
 
Titel:SOU 2019:60 EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder. Ändringar i regelverken om kapiteltäckning och hantering av banker i kris – etänkande från Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder (Fi 2018:12)
Utgivningsår:2019
Omfång:920 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249994
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:60
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , EU-rätt

Pris: 747 SEK exkl. moms
EU har antagit nya förordningar och direktiv som innebär ändringar i de befintliga rättsakterna i fråga om kapitaltäckning och hantering av banker i kris. Samlingsnamnet för dessa förändringar i det europeiska regelverket är EU:s bankpaket. Detta betänkande innehåller förslag till de lagändringar som behövs för att anpassa och komplettera svensk rätt med anledning av ändringarna i förordningarna och genomföra ändringarna i direktiven.

- Betänkandet innehåller förslag på bestämmelser som innebär att ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag kan göras ansvarig för kapitalkraven på gruppnivå.

- Det sker dessutom förändringar i fråga om det särskilda kapitalbaskravet, det så kallade pelare 2-kravet.

- I fråga om kapitalbuffertar förslås ändringar som bland annat innebär att den möjliga nivån på vissa buffertar höjs, att systemriskbufferten och bufferten för systemviktiga institut blir additiva samt att restriktioner aktualiseras och ingripande kan ske om bruttosoliditetsbufferten, som tillkommer i tillsynsförordningen, inte uppfylls.

- Därtill innehåller betänkandet bland annat förslag som möjliggör för Finansinspektionen att samarbeta och utbyta information med andra myndigheter och vissa mellanstatliga organ, samt krav på institutens bolagsstyrning och riskhantering.

- De större ändringarna i svensk rätt innebär en mer utförlig reglering av de skulder som får användas för att uppfylla kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder och de särskilda kraven på kapitalbas och efterställda skulder.

Särskild utredare: Per Håkansson
 
  © 2017 Jure AB