Prop. 2019/20:78 Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor
   
 
Titel:Prop. 2019/20:78 Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor
Utgivningsår:2020
Omfång:55 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920078
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:78
Ämnesord:Krediträtt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Samarbetet mellan myndigheterna på finansmarknadsområdet är en prioriterad fråga för regeringen. I propositionen lämnas de lagförslag som krävs för att vissa uppgifter som finansiella företag lämnar till Riksgäldskontoret vid tillämpning av lagen om insättningsgaranti och lagen om resolution i stället ska lämnas till Finansinspektionen.

I Finansinspektionens uppdrag bör det ingå att, mot avgift och inom ramen för full kostnadstäckning, på Riksgäldskontorets vägnar bearbeta och rapportera uppgifter som finansiella företag ska lämna till Riksgäldskontoret.

Därför föreslås att:
- regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om att vissa uppgifter ska lämnas till Finansinspektionen i stället för Riksgäldskontoret, och
- det ska gälla sekretess i Finansinspektionens nya uppdragsverksamhet.

I propositionen föreslås också vissa ändringar i lagen om betaltjänster.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2020.
 
  © 2017 Jure AB