Prop. 2021/22:209 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden
   
 
Titel:Prop. 2021/22:209 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden
Utgivningsår:2022
Omfång:551 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122209
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:209
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt , Övrigt

Pris: 394 SEK exkl. moms
Regeringen har fattat beslut om en proposition som innehåller förslag med anledning av EU:s nya förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden.

I propositionen föreslås lagändringar med anledning av EU:s nya förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden. Produkter med dubbla användningsområden är produkter eller teknik avsedda för civilt bruk som även kan användas för militära ändamål eller för tillverkning av massförstörelsevapen. Den nya förordningen är en omarbetning som ersätter en tidigare EU-förordning om kontroll av sådana produkter. Syftet med omarbetningen är att modernisera och effektivisera kontrollarbetet.

Förslaget innebär att ändringar görs i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. Ändringarna innebär bland annat att det införs bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter om tillståndskrav och underrättelseskyldighet för export av cyberövervakningsprodukter och tillhandahållande av tekniskt bistånd. Det föreslås också att det införs sanktionsbestämmelser för överträdelser av de nya tillståndskrav som följer av förordningen och av föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigandena.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.
 
  © 2017 Jure AB