Prop. 2021/22:273 Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet
   
 
Titel:Prop. 2021/22:273 Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet
Utgivningsår:2022
Omfång:36 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122273
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:273
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Personer som har dömts till en frihets­berövande påföljd i Sverige men har en stark anknyt­ning till ett annat EU-land, ska i största möjliga utsträck­ning avtjäna straffet i det landet. Den döm­des sociala åter­anpass­ning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter avtjänat straff.

I de fall det blir aktuellt med över­föring till ett annat land ska hand­lägg­ningen av ärendet i Sverige ske snabbt och effektivt. Regeringen föreslår därför följande lag­ändringar:

- Kravet att det ska finnas särskilda skäl för ett över­sändande om det återstår mindre än sex månader av straffet vid tid­punkten för över­sändan­det tas bort.

- Ytterligare möjlig­heter att sända över domen innan Kriminal­vårdens beslut har fått laga kraft införs.

Lagänd­ringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2022.
 
  © 2017 Jure AB