Företagsvärdering
– med fundamental analys
   
 
Författare:Hjelström Tomas , Isaksson Anders , Nilsson Henrik
Titel:Företagsvärdering – med fundamental analys
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:482 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144084909
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 381 SEK exkl. moms
Den andra upplagan av Företagsvärdering med fundamental analys har genomgått en omfattande revidering för att spegla den utveckling som skett inom företagsvärderingsfältet med tydlig anpassning av redovisnings- och företagsvärderingsfrågor till dagens utmaningar. Boken utgår från den fundamentala analysen där en strategisk, redovisningsmässig, och finansiell analys ger förutsättningar för en väl grundad värderingsprocess.

Företagsvärdering med fundamental analys betonar användbarheten av värderingsansatserna och förståelse för behovet av en fundamental analys för att genomföra värderingar. Flera samtida exempel lyfts fram och inkluderat i boken finns även ett betydande övningsmaterial.

Med Excel-baserade hjälpmedel och en stegvis praktisk och teoretisk ansats tas steget från inlärning till handling vilket gör boken lämplig för såväl universitetsstuderande som praktiker.

Innehåll

Förord 9

Stödmaterial 13

1 Introduktion 15

1.1 Värderingssituationer 16

1.2 Aktievärdering och företagsvärdering 17

1.3 Värdering av privata och publika företag 17

1.4 Teknisk och fundamental analys 20

1.5 En överblick över den fundamentala analysen 22

1.6 Bokens fortsatta disposition 25

2 Värdebegreppet 29

2.1 Värdering som en subjektiv uppskattning 29

2.2 Effektiva kapitalmarknader 30

2.3 Värdet påverkas av syftet med värderingen 31

2.4 Rekommenderad läsning 35

3 Företagsvärdering – en investeringskalkyl 37

3.1 Grundläggande ränteberäkning 38

3.2 Nuvärdesberäkning 39

3.3 Nuvärde 40

3.4 Ränteberäkning med Excel 45

3.5 Att använda Excel för att beräkna nuvärde 49

3.6 Sammanfattning 54

3.7 Rekommenderad läsning 54

4 En överblick över de huvudsakliga värderingsmodellerna 57

4.1 Avkastningsvärdering 58

4.2 Förenklade metoder för avkastningsvärdering 69

4.3 Substansvärdering 77

4.4 J.P. Morgans värdering av Arcos Dorados  79

4.5 Värderingsmodellernas användning i Sverige 84

4.6 Sammanfattning 86

4.7 Rekommenderad läsning 87

Appendix 1:
Aktierelaterade nyckeltal med aktuell statistik 92

5 Strategisk analys 97

5.1 Värdedrivare och riskfaktorer 98

5.2 Branschanalys 100

5.3 Konkurrensanalys 112

5.4 Analys av företagets makromiljö: PEST-analys 117

5.5 Sammanfattande strategisk analys 121

5.6 Sammanfattning 125

5.7 Rekommenderad läsning 126

6 Redovisningsanalys 127

6.1 Företagets finansiella rapportering 128

6.2 Redovisningens regelverk och kontrollfunktioner 130

6.3 Periodiserad redovisning 132

6.4 Flexibilitet i redovisningen 137

6.5 Faktorer som påverkar redovisningens informationsinnehåll 143

6.6 De huvudsakliga stegen i en redovisningsanalys 147

6.7 Redovisningsanalys och jämförelsestörande poster 151

6.8 Redovisningsanalys med nyckeltal 153

6.9 Sammanfattning 155

6.10 Rekommenderad läsning 157

7 Finansiell analys 161

7.1 Den finansiella analysens dimensioner 162

7.2 Den finansiella analysens intressenter 165

7.3 Analysmetoder 166

7.4 Olika typer av nyckeltal 168

7.5 Beräkningsteknik 171

7.6 Exempelföretag 173

7.7 Nyckeltal för att mäta lönsamhet 175

7.8 Nyckeltal för att mäta företagets tillväxt 192

7.9 Nyckeltal som mäter företagets finansiella styrka 196

7.10 Nyckeltal för att mäta effektivitet 200

7.11 Kassaflödesanalys 204

7.12 Industrispecifika nyckeltal 212

7.13 Uppskattning av företagets vinsttillväxt 212

7.14 Förberedande proformaanalys 217

7.15 Sammanfattning 238

7.16 Rekommenderad läsning 239

Appendix 2:
Några enkla grundregler för att identifiera sysselsatt kapital 250

Appendix 3: Nyckeltalsstatistik 252

8 Prognostisering av resultat- och balans­räkning – att bygga proforma­modeller 257

8.1 En första enkel proformamodell 259

8.2 Att göra modellen mer komplex 267

8.3 En proformamodell med avskrivningar 269

8.4 En proformamodell med fast skuldsättning 272

8.5 Felsökning i proformamodellen 276

8.6 Rekommenderad läsning 278

9 Beräkning av kapitalkostnader 279

9.1 Teoretiska aspekter på diskonteringsräntan 280

9.2 Företagsvärde kontra aktievärde – indirekt värdering kontra direkt värdering 282

9.3 Skattning av diskonteringsräntan 289

9.4 Företagets kostnad för eget kapital 290

9.5 Företagets genomsnittliga kapitalkostnad (WACC) 309

9.6 Rekommenderad läsning 314

10 Kassaflödes- och utdelnings­baserad värdering 319

10.1 Relationen mellan utdelning och kassaflöden 319

10.2 De huvudsakliga stegen i att uppskatta kassaflöden 321

10.3 Tillämpning av kassaflödesbaserade värderingsmodeller 333

10.4 Utdelningstillväxtmodellen 334

10.5 Kassaflödesmodell baserad på fritt kassaflöde till företaget (FKF) 348

10.6 Sammanfattning 354

10.7 Rekommenderad läsning 355

11 Substansvärdering 361

11.1 Balansräkningen enligt K2 364

11.2 Justering av balansräkningens poster 367

11.3 Sammanfattning 380

11.4 Rekommenderad läsning 381

12 Residualvinstmodellen 385

12.1 Introduktion 385

12.2 Bakgrund och praktisk tillämpning 386

12.3 Direkt värdering med residualvinstmodellen 387

12.4 Implementering av modellen (direkt metod) 389

12.5 Indirekt värdering med residualvinstmodellen 397

12.6 Avslutande reflektioner om residualvinstmodellen 402

12.7 Rekommenderad läsning 403

13 Sammanfattande exempel 409

13.1 Konstruktion av proforma och kassaflöden 410

13.2 Beräkning av diskonteringsräntor 416

13.3 Direkt värdering baserad på kassaflöden 418

13.4 Indirekt värdering baserad på kassaflöden 419

13.5 Direkt värdering baserad på residualvinster 420

13.6 Indirekt värdering baserad på residualvinster 422

13.7 Avslutande diskussion om proformamodellen och värderingen 425

13.8 Rekommenderad läsning 427

14 Förvärvsprocessen 429

14.1 Due diligence 432

14.2 Bud och förhandling 442

14.3 Sammanfattning 444

14.4 Rekommenderad läsning 445

Svar till övningsuppgifterna 447

Register 477
 
  © 2017 Jure AB