Ds 2000:3 Sveriges tillträde till 1996 års EU-konvention om utlämning
   
 
Titel:Ds 2000:3 Sveriges tillträde till 1996 års EU-konvention om utlämning
Anmärkning:Se prop. 2000/01:83.
Utgivningsår:2000
Omfång:75 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211246
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:3
Ämnesord:Straffrätt , EU-rätt

Pris: 85 SEK exkl. moms
I promemorian föreslås att Sverige tillträder EU:s utlämningskonvention. Svenska medborgare skall därmed kunna utlämnas till annan EU-stat under vissa restriktiva villkor. Utlämning skall dock inte kunna ske för ett politiskt brott, för brott som preskriberats enligt svensk lag eller för gärningar som inte är straffbara i Sverige. I övrigt skall samma regler gälla som vid utlämning mellan de nordiska länderna. Vidare föreslås att Sverige reserverar sig mot bestämmelsen om undantag från krav på dubbel straffbarhet. De föreslagna ändringarna i utlämningslagen innebär samtidigt en anpassning till Schengenkonventionen.
 
  © 2017 Jure AB