Revisors oberoende
– Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och konstruktion
   
 
Författare:Diamant Adam
Titel:Revisors oberoende – Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och konstruktion
Utgivningsår:2004
Omfång:434 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785742
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 97
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 981 SEK exkl. moms
Auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag har stor samhällelig betydelse då de genom sin revisionsverksamhet säkrar tilltron till de verksamheter som är föremål för deras granskning. En förutsättning för att revisionen skall kunna fylla denna uppgift är att revisorerna är och uppfattas som oberoende.

I denna bok genomförs en undersökning av den svenska oberoenderegleringen på revisorsområdet. I boken undersöks bland annat revisionens och oberoenderegleringens funktion. Frågor som besvaras är exempelvis vilka revisionens intressenter är, på vilka sätt oberoendet skall säkra revisionens funktion samt vilket innehåll begreppet revisionsverksamhet har.

En stor del av studien ägnas åt en analys av de svenska oberoendereglerna. Här studeras formerna för regleringens utveckling samt regelverkets konstruktion. Bland annat behandlas betydelsen av den pågående internationella regelutvecklingen. Undersökningen omfattar också en studie av den i revisorslagen införda analysmodellen och särskilt av det så kallade självgranskningshotet.

Resultatet av studien konkretiseras genom att slutsatserna tillämpas på revisorers rådgivning till revisionsklient inom områdena bokföring, redovisning och beskattning.
 
  © 2017 Jure AB