Revisorsnämndens praxis 2004
– med referat av och hänvisningar till domstolsavgöranden
   
 
Författare:Diamant Adam
Titel:Revisorsnämndens praxis 2004 – med referat av och hänvisningar till domstolsavgöranden
Utgivningsår:2005
Omfång:253 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176786013
Typ av verk:Beslutssamling
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt , Allmänna verk och samlingsverk

SLUT på förlag
Revisorsnämnden (RN) är den myndighet som ansvarar för examination, godkännande och auktorisation av samt tillsyn över revisorer.

RN publicerar en gång om året sina avgöranden i samlad form. Tanken är att underlätta tillgängligheten för alla som har behov av att fortlöpande hålla sig underrättade om de yrkesetiska och andra krav som ställs på godkända och auktoriserade revisorer samt på registrerade revisionsbolag.

I denna utgåva återfinns ett urval av RN:s beslut i disciplin- och ansökningsärenden samt meddeladeförhandsbesked under år 2004. I förekommande fall hänvisas till referat av domstols överprövning av RN:s beslut. Domar som meddelats sedan föregående utgåvor och som är hänförliga till beslut som finns återgivna i dessa har beaktats.
 
  © 2017 Jure AB