SOU 2005:110 Jämförelsevis - Styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting
   
 
Titel:SOU 2005:110 Jämförelsevis - Styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting
Utgivningsår:2005
Omfång:121 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224852
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Rådet för kommunala analyser och jämförelser
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:110
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 177 SEK exkl. moms
Följande förslag lämnas i betänkandet:
– Ett projekt genomförs i samverkan mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting med syftet att via systematisk benchmarking öka produktivitet och effektivitet i kommuner och landsting.
– De statistikansvariga myndigheterna och Sveriges Kommuner och Landsting vidtar åtgärder så att nyckeltalen om landstingens finanser och verksamhet blir tillgängliga vid samma tidpunkt som motsvarande nyckeltal för kommunerna.
– Åtgärder vidtas avseende statistiken om verksamhet som finansieras av kommuner och landsting och genomförs i alternativa driftsformer, så att statistikens detaljeringsgrad motsvarar statistiken för egen regi.
– Kommunerna rekommenderas att använda den standardiserade attitydundersökning avseende invånares och brukares attityder till kommunal service som utredningen arbetat fram.
 
  © 2017 Jure AB