SOU 2006:74 En ny lag om värdepappersmarknaden - Supplement
   
 
Titel:SOU 2006:74 En ny lag om värdepappersmarknaden - Supplement
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2006:50 samt prop. 2006/07:115.
Utgivningsår:2006
Omfång:161 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226162
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Värdepappersmarknadsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:74
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 215 SEK exkl. moms
Värdepappersmarknadsutredningens huvudbetänkande (SOU 2006:50) En ny lag om värdepappersmarknaden, överlämnades i april 2006. Utredningen lämnade bl.a. förslag på hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument (MiFID) skall genomföras i svensk rätt. I april beslutades att genomförandetiden för MiFID skulle förlängas och vissa förtydliganden göras. I och med detta förlängdes även utredningstiden. Slutbetänkandet innehåller vissa kompletterande förslag.
 
  © 2017 Jure AB