SOU 2007:17 Äktenskap för par med samma kön - Vigselfrågor - 9789138227152 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:17 Äktenskap för par med samma kön - Vigselfrågor
   
 
Titel:SOU 2007:17 Äktenskap för par med samma kön - Vigselfrågor
Utgivningsår:2007
Omfång:414 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227152
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Äktenskaps- och partnerskapsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:17
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 318 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att äktenskapsbalkens portalparagraf om vad som är ett äktenskap utvidgas till att omfatta också par med samma kön. Reglerna i balken blir därigenom tillämpliga på alla äktenskap oavsett makarnas sexuella läggning. Detsamma skall även gälla andra författningar som knyter an till äktenskap och makar. Vidare föreslås att partnerskapslagen upphävs samt att domstolarna skall befrias från uppgiften att förrätta vigsel.
 
  © 2017 Jure AB