SOU 2007:28 Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan - 9789138227381 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:28 Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan
– Förslag till nytt mål- och uppföljningssystem
   
 
Titel:SOU 2007:28 Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan – Förslag till nytt mål- och uppföljningssystem
Utgivningsår:2007
Omfång:511 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227381
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:28
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 400 SEK exkl. moms

 

Betänkandet innehåller förslag om en ny kursplanestruktur. Kursplanerna skall innehålla syftet med ämnet, mål för undervisningen, huvudsakligt innehåll samt grund för bedömning. Utredningen föreslår även en återgång till tidigare läroplansbegrepp, där kursplanerna utgör en del av läroplanen och inte som idag är åtskilda i olika dokument. Vidare föreslås obligatoriska nationella prov för årskurserna 3, 6 och 9.

Förslagen till ny kursplane- och läroplansstruktur bedöms i stort sett kunna tillämpas även för special- och sameskolan. Särskolans kursplaner bör undersökas i särskild ordning. Målen för förskoleklass och fritidshemmet bör förtydligas i läroplanen.
 
  © 2017 Jure AB