SOU 2007:46 Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor - 9789138227640 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:46 Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor
   
 
Titel:SOU 2007:46 Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor
Utgivningsår:2007
Omfång:266 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227640
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:46
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 276 SEK exkl. moms

 

Utredningen gör bedömningen att en skadelidande som drabbas av GMO-inblandning har goda möjligheter enligt gällande rätt att få ersättning för sin skada. Vidare görs bedömningen att det inte finns tillräckligt starka skäl att införa särskilda regler för att säkerställa att en skadelidande får ersättning vid GMO-inblandning, t.ex. genom att en ersättningsfond inrättas eller att GMO-odlare åläggs att inneha ansvarsförsäkring. Om kommersiell GMO-odling introduceras i Sverige, bör det vara möjligt att få till stånd frivilliga marknadsmässiga försäkringslösningar.
 
  © 2017 Jure AB