SOU 2008:15 LOV att välja - 9789138229187 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:15 LOV att välja
– Lag Om Valfrihetssystem
   
 
Titel:SOU 2008:15 LOV att välja – Lag Om Valfrihetssystem
Utgivningsår:2008
Omfång:437 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229187
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Frittvalutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:15
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att en ny lag, lag om valfrihetssystem, LOV, införs. Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren/invånaren. Den föreslagna lagen är ett alternativ till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, och kan tillämpas på handikapp- och äldreomsorg samt hälso- och sjukvårdstjänster. Lagen innehåller regler om löpande annonsering i en ny nationell databas för valfrihetssystem, krav på utförare, förfrågningsunderlagets innehåll, ansökan och tilldelning av kontrakt, information till brukarna/invånarna, brukarens/invånarens val av utförare och överprövning. Den behandlar även frågor om uppföljning och kontroll av utförare, kvalitet, tilläggstjänster, kommunal samverkan och hur stimulansbidraget om 300 miljoner bör fördelas, för att uppmuntra kommuner att införa valfrihetssystem.
 
  © 2017 Jure AB