SOU 2008:65 Sekretess och offentliga biträden i utlänningsärenden - 9789138230121 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:65 Sekretess och offentliga biträden i utlänningsärenden
   
 
Titel:SOU 2008:65 Sekretess och offentliga biträden i utlänningsärenden
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2008
Omfång:163 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230121
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utvärderingsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:65
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 226 SEK exkl. moms

 

I detta delbetänkande redovisas den del av uppdraget som rör sekretess i utlänningsärenden samt förordnande av offentligt biträde. I syfte att öka skyddet för asylsökande och samtidigt tillgodose intresset av insyn i domstolarnas verksamhet föreslår utredningen ökade möjligheter för domstolar att sekretessbelägga uppgifter om vem som avses med en dom eller ett beslut i framför allt mål enligt utlänningslagen. Redovisar också hur bättre offentliga biträden skall kunna utses, men lämnar inga förslag till författningsändringar i den delen. Utredningsarbetet har visat att det förekommer biträden som på grund av bristande kompetens eller av annat skäl inte är lämpliga för uppdraget. Pekar också på olika brister i Migrationsverkets nuvarande rutiner och lämnar synpunkter på hur dessa kan förbättras.
 
  © 2017 Jure AB