SOU 2008:78 Eftersök av trafikskadat vilt - 9789138230527 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:78 Eftersök av trafikskadat vilt
– En kostnad för trafikförsäkringen?
   
 
Titel:SOU 2008:78 Eftersök av trafikskadat vilt – En kostnad för trafikförsäkringen?
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2008
Omfång:76 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230527
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Trafikförsäkringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:78
Ämnesord:Försäkringsrätt , Fastighetsrätt

Pris: 193 SEK exkl. moms

 

Trafikförsäkringsutredningen har som en fråga vid sidan av sitt huvudsakliga uppdrag haft att överväga möjligheten att trafikförsäkringen skall omfatta kostnaden för eftersök av trafikskadat vilt.

Utredningen gör den bedömningen att ersättning för eftersök inte bör betalas ur trafikförsäkringen. Skälen för detta är främst av systematisk natur. Skada på vilt är inte skadeståndsgrundande då någon skadelidande inte finns. Ersättning för eftersök har en helt annan karaktär än sådan individuell ersättning för personskada och sakskada som kan utges från trafikförsäkringen.

Om en annan lösning än den nuvarande, dvs. att kostnader för eftersök ersätts ur viltvårdsfonden, skall väljas ligger det enligt utredningen närmast till hands att söka en annan offentlig finansiering, t.ex. över statsbudgeten.

Delbetänkandet innehåller ändå synpunkter på hur en lagreglering innebärande att trafikförsäkringen ändå kommer att omfatta kostnader för eftersök skulle kunna se ut.
 
  © 2017 Jure AB