SOU 2008:107 Etiken, miljön och pensionerna - 9789138230992 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:107 Etiken, miljön och pensionerna
   
 
Titel:SOU 2008:107 Etiken, miljön och pensionerna
Utgivningsår:2008
Omfång:280 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230992
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om AP-fondernas etik- och miljöansvar
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008/09:107
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

I SOU 2008:107 har en översyn och utvärdering gjorts om hur AP-fonderna arbetat med sitt uppdrag att ta hänsyn till miljö och etik i sin placeringsverksamhet, utan att göra avkall på avkastningen - samt hur detta avspeglats i deras ägarstyrning.

Statsmakterna har uttalat att AP-fonderna ska förvalta tilldelade medel så att de blir till största möjliga nytta för pensionssystemet. Målet är långsiktigt hög avkastning i förhållande till risken i placeringarna. Fonderna ska inte ha näringspolitiska eller ekonomisk-politiska mål.
 
  © 2017 Jure AB