SOU 2009:70 Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel - 9789138232590 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:70 Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel
   
 
Titel:SOU 2009:70 Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel
Utgivningsår:2009
Omfång:209 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232590
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:70
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt

Pris: 237 SEK exkl. moms

 

Lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning och lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott trädde i kraft den 1 januari 2008 och gäller till och med den 31 december 2010.

Mitt uppdrag har varit att utvärdera hur de angivna lagarna har tillämpats. Syftet med utvärderingen har varit att analysera om lagarna har fått avsedd effekt, om de uppfyller de brottsbekämpande myndigheternas behov samt om kontrollmekanismerna och övriga rättssäkerhetsgarantier är tillräckliga. I utvärderingen har även ingått att belysa vilken inverkan tvångsmedelsanvändningen enligt de aktuella lagarna har haft på den personliga integriteten.

I enlighet med direktiven har jag också lämnat ett författningsförslag som begränsar de rättsliga förutsättningarna för att använda hemlig teleavlyssning i preventivt syfte i vissa fall där det typiskt sett förekommer särskilt integritetskänsliga uppgifter.
 
  © 2017 Jure AB