SOU 2009:73 Vägval för filmen - 9789138232675 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:73 Vägval för filmen
   
 
Titel:SOU 2009:73 Vägval för filmen
Utgivningsår:2009
Omfång:218 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232675
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:73
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 237 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till hur de framtida filmpolitiska insatserna ska finansieras och utformas, efter att det nuvarande filmavtalet har löpt ut den 31 december 2010.

Efter samtal med berörda parter bedömer utredningen förutsättningarna för ett nytt filmavtal som mycket osäkra. Utredningen föreslår därför att biografmomsen höjs från 6 till 25 procent, vilket skapar utrymme för att öka de samlade stödresurserna i svensk filmpolitik så att de motsvarar minst nuvarande nivå.

Utredningen föreslår vissa förändringar av filmstöden, för att främja konstnärligt och ekonomiskt risktagande, kvalitet och mångfald samt ökad tillgänglighet. Bland annat föreslås att förhandsstöden till långfilm och barn- och ungdomsfilm i viss utsträckning öppnas för film med premiär i andra visningsfönster än biografen. Ett nytt produktionsstöd - Ny Film - införs för nyskapande film i olika visningsfönster. En nationell satsning på digital bio görs, samtidigt som kvalitetsfilm och svenska filmklassiker på digital video stimuleras.

Utredningen föreslår vidare ett utvecklat samarbete mellan Filminstitutet och Kungl. biblioteket (KB) i bevarandet och tillgängliggörandet av filmarvet, samt att huvudmannaskapet för filmarkivet i Grängesberg överförs från Filminstitutet till KB. Utredningen bedömer även att Stiftelsen Ingmar Bergman bör få ett årligt statligt stöd för sin arkivverksamhet.
 
  © 2017 Jure AB