SOU 2009:91 Fingeravtryck i uppehållstillstånd - 9789138233115 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:91 Fingeravtryck i uppehållstillstånd
   
 
Titel:SOU 2009:91 Fingeravtryck i uppehållstillstånd
Utgivningsår:2009
Omfång:153 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233115
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:91
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

Viseringsutredningens uppdrag har varit att lämna förslag till de författningsändringar som behöver göras med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)och förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna (Common Consular Instructions on visas for diplomatic missions and consular posts, CCI:n), ändringsförordningen. Utredningen ska också lämna förslag till de författningsändringar som behöver göras med anledning av Rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland.

Ett delbetänkande avseende den del av uppdraget som rör Viseringskodexen och ändringsförordningen överlämnades i september 2009. I detta betänkande redovisas återstoden av arbetet.
 
  © 2017 Jure AB