SOU 2009:98 Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde - 9789138233283 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:98 Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde
   
 
Titel:SOU 2009:98 Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde
Utgivningsår:2009
Omfång:158 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233283
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:98
Ämnesord:Processrätt

Pris: 244 SEK exkl. moms

 

Utredningen har som uppdrag att utreda dels hur förundersökningarnas kvalitet bäst kan säkerställas, dels hur förfarandet i samband med ansökan om resning i brottmål kan förbättras. I detta delbetänkande behandlas den sistnämnda frågeställningen, som innefattar två delar.

I den första delen ska utredningen enligt direktiven överväga hur åklagares och domstolars förfarande med anledning av ansökan om resning i brottmål bör vara utformat så att det blir mer förutsebart och tydligt för de enskilda parterna. I uppdraget ingår även att redovisa riksåklagarens och Högsta domstolens praxis gällande förutsättningarna för att utredningsåtgärder i resningssyfte ska vidtas. Utredningen ska i denna del vidare överväga om en åklagare bör ges möjlighet att utanför förundersökningsinstitutet vidta vissa begränsade utredningsåtgärder med anledning av att en ansökan om resning i brottmål förbereds eller har getts in till domstol.

Den andra delen rör frågan om rätt till rättsligt biträde i resningsförfarandet. Utredningen ska överväga om och i så fall under vilka förutsättningar den tilltalade eller andra personer som har varit parter i det tidigare brottmålet bör ha rätt till rättsligt biträde när en fråga om resning kommit upp.

Det ingår däremot inte i utredningens uppdrag att behandla reglerna om vad som krävs för att resning ska beviljas i brottmål.

Utredningens förslag bör kunna träda ikraft den 1 april 2011.
 
  © 2017 Jure AB