SOU 2009:100 Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S - en analys - 9789138233337 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:100 Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S - en analys
   
 
Titel:SOU 2009:100 Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S - en analys
Utgivningsår:2009
Omfång:109 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233337
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:100
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

Slutbetänkande av 2008 års Postlagsutredning.

Regeringen beslutade den 6 november 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en allmän översyn av postlagen (dir. 2008:128). I uppdraget ingick även att analysera Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster samt att analysera de olika möjligheter till finansiering av den samhällsomfattande tjänsten som ges i direktivet och lämna förslag till hur dessa bestämmelser borde genomföras i postlagen.

Genom tilläggsdirektiv beslutade den 27 augusti 2009 (dir. 2009:73) fick utredningen i uppdrag att även studera effekterna av samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S (prop. 2007/08:143, bet. 2007/08:NU13, rskr. 2007/08:253) på den samhällsomfattande posttjänsten.
 
  © 2017 Jure AB