SOU 2010:5 Skolgång för alla barn - 9789138233436 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:5 Skolgång för alla barn
   
 
Titel:SOU 2010:5 Skolgång för alla barn
Utgivningsår:2010
Omfång:153 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233436
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:5
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

Utredningen om rätt till skolgång m.m. för barn som vistas i landet utan tillstånd har haft i uppdrag att komplettera förslagen i betänkandet Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas (SOU 2007:34). Det har främst handlat om att analysera förutsättningarna för och lämna förslag på hur rätten till skolgång samt tillgång till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg kan utsträckas till att gälla för fler grupper av barn som vistas i landet utan tillstånd. I denna del har utredningen haft till uppgift att lämna förslag på hur målgruppen kan avgränsas.

Utredningen föreslår att barn och ungdomar vars vistelsetid i landet förväntas bli mindre än tre-fyra månader inte omfattas av rätten till skolgång samt tillgång till förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Genom att rätten till skolgång för den berörda målgruppen författningsregleras får såväl barnen och deras föräldrar som personal och beslutsfattare klara och tydliga regler att förhålla sig till. Detta medför ökad rättsäkerhet för den enskilde individen och att skollagens mål - allas rätt till lika tillgång till utbildning samt rätt till en likvärdig utbildning - kan uppnås. En sådan reglering leder till att den svenska lagstiftningen på ett bättre sätt överensstämmer med bestämmelserna i barnkonventionen och de intentioner som ligger till grund för den.
 
  © 2017 Jure AB