SOU 2010:11 Spela samman - 9789138233528 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:11 Spela samman
– En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet
   
 
Titel:SOU 2010:11 Spela samman – En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet
Utgivningsår:2010
Omfång:168 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233528
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:11
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 244 SEK exkl. moms

 

Kultursamverkansutredningen har haft i uppdrag av regeringen att utarbeta ett förslag till införande av den nya modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet som riksdagen i december 2009 beslutade om.

Utredningen har under arbetets gång haft ett stort antal möten med aktörer som på olika sätt är berörda. I enlighet med direktiven har det förslag som presenterades i Kulturutredningens betänkande (SOU 2009:16) samt det förslag som Filmutredningen presenterat (SOU 2009:73) utgjort underlag för utredningens överväganden. Därtill har remissvaren på främst Kulturutredningens betänkande beaktats i arbetet. Utredningen har även fått en rad skrivelser med faktauppgifter och synpunkter från olika intressenter.

Utredningsarbetet har varit inriktat på att svara på ett antal frågor som är kopplade till modellens genomförande: Vilka författningsändringar krävs? Vilka bidrag ska omfattas och hur ska anslagsstrukturen se ut? Vilka kriterier ska vara uppfyllda i länen för att modellen ska kunna införas? Vad är en rimlig tidplan för införandet? Vilka län bör redan från början omfattas av den nya modellen? Vilka konsekvenser får modellens införande för å ena sidan de statliga myndigheterna och å andra sidan landsting och kommuner? Vilka krav ska ställas på uppföljning och återrapportering?

 
  © 2017 Jure AB