SOU 2010:8 En myndighet för havs- och vattenmiljö - 9789138233474 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:8 En myndighet för havs- och vattenmiljö
   
 
Titel:SOU 2010:8 En myndighet för havs- och vattenmiljö
Utgivningsår:2010
Omfång:195 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233474
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:8
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 244 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft regeringens uppdrag att lämna förslag till vilka verksamheter inom i första hand Naturvårdsverket och Fiskeriverket och de fem vattenmyndigheterna som ska ingå i en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor. Regeringens utgångspunkt är att Fiskeriverket ska upphöra och att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2011. Den nya myndighetens uppgift föreslås vara att verka för bevarande och hållbart nyttjande av havs- och vattenmiljöer.

Myndigheten ska vara samlande pådrivande och stödjande, men också ha befogenheter för reglering och tillsyn. Myndigheten ska ha ett övergripande ansvar för arbetet med att nå de miljökvalitetsmål som rör havs- och vattenmiljön. Myndigheten ska ha ett samlat ansvar för fysisk planering till havs och bereda frågor som rör sådan planering. Myndigheten ska även samordna nödvändiga nationella insatser som föranleds av EU:s marina direktiv och EU:s ramdirektiv för vatten. Myndigheten ska ha en tillståndsgivande, reglerande och kontrollerande roll på fiskets område.
 
  © 2017 Jure AB