SOU 2010:29 En ny förvaltningslag - 9789138233795 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:29 En ny förvaltningslag
   
 
Titel:SOU 2010:29 En ny förvaltningslag
Utgivningsår:2010
Omfång:790 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233795
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Förvaltningslagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:29
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 651 SEK exkl. moms

 

En begripligare lag om medborgerliga rättigheter med starkare rättsskydd!

Föreslår en ny förvaltningslag som ska ersätta 1986 års lag. Den nya lagen ska komma tillrätta med tidigare brister i lagstiftningen, t.ex. när det gäller omprövning och rättelse, utredningsansvar, överklagande samt alltför långa handläggningstider. Några centrala nyheter:

Lagens tillämpningsområde: Regeringens möjligheter att sätta förvaltningslagens bestämmelser ur spel tas bort. Lagens nuvarande begränsningar när det gäller exekutiv och brottsbekämpande verksamhet slopas också.
Grunderna för god förvaltning: Principerna om legalitet, objektivitet och proportionalitet i all förvaltningsverksamhet betonas starkare. Myndigheterna agerande ska grundas på lagens bestämmelser och får inte sammanblandas med t.ex. informationsuppgifter eller kundrelaterade aktiviteter.
Åtgärder vid dröjsmål: Handläggningsreglerna kompletteras med ett skyndsamhetskrav. Myndigheterna ska också åläggas att underrätta enskilda parter om förväntade förseningar.
Ärendenas väckande: Klarare regler om hur ett ärende ska framföras till en myndighet, när det ska anses ha inkommit och om hur myndigheten ska behandla ärendet när bristfälligheter upptäcks.
Utredningsansvaret: Flyttas från domstolarna till myndigheterna när det gäller överklagade ärenden.
Kommunikation: Myndigheterna blir skyldiga att meddela samtliga beslut till berörda parter, oberoende av handläggningsstadium.
Besluts motivering: Alla beslut som kan överklagas måste motiveras - på ett sätt som är begripligt för den berörda parten.
Besluts verkställbarhet: Huvudregeln är att överklagandetidens utgång måste avvaktas innan beslut kan verkställas. Undantag kan medges för tillfälliga beslut och enligt särskilda anvisningar.
Myndighetens rättelse av egna beslut: Myndigheterna blir skyldiga att vidta rättelse av beslut, om korrigering kan ske snabbt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.
Överklagande: Klagorätten utvidgas genom att kopplingen till förekomst av s.k. rättsliga verkningar tas bort. Riktlinjerna för hur överklagandeprövningen ska ske blir mer begripliga.

Särskild utredare: Hans Ragnemalm

 
  © 2017 Jure AB