SOU 2010:95 Se, tolka och agera - 9789138234976 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:95 Se, tolka och agera
– allas rätt till en likvärdig utbildning
   
 
Titel:SOU 2010:95 Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning
Utgivningsår:2010
Omfång:473 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234976
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utsatta barn i skolan
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:95
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

En viktig grund för utredningens överväganden är en intervjustudie där nära 400 verksamma personer i åtta kommuner får komma till tals. De ger en unik bild av sin verksamhet och pekar på vilka hinder och framgångsfaktorer som finns.

Man har kartlagt och analyserat hur förskola, grundskola och gymnasieskola samt elevhälsa arbetar och samverkar med socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis kring barn och elever med komplexa stödbehov. Vilket ansvar förskola och skola har för dessa barn i förhållande till andra aktörer klargörs.

Ansvariga, lärare och annan personal inom förskola och skola anser att uppdraget i dag kräver mer stöd, både från nationell nivå och av andra aktörer. De möter dagligen problem som kräver en effektiv samverkan med andra - särskilt gäller det vid psykisk ohälsa och social problematik.

Förslagen innehåller både förebyggande och främjande insatser och har fokus på förskolans och skolans förmåga att se, tolka och agera - ensam eller i samverkan med andra. Tidiga upptäckter och insatser behöver fokuseras och förskolan och de tidiga åren i grundskolan är särskilt viktiga liksom elevhälsans strategiska roll.

Särskild utredare: Carl-Anders Ifvarsson
 
  © 2017 Jure AB