Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - 9789138235386 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området
– vissa ändringar i kulturminneslagen
   
 
Titel:Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området – vissa ändringar i kulturminneslagen
Utgivningsår:2011
Omfång:60 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235386
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:6
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Utgångspunkten för förslagen är att dessa ska främja konkurrensen och tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen inom det uppdragsarkeologiska området. I promemorian föreslås en ny ordning som innebär att företagaren (dvs. exploatören) ska - efter det att länsstyrelsen har beslutat om en arkeologisk undersökning - utse den som ska utföra undersökningen. Det innebär att undantaget från upphandlingslagstiftningen i kulturminneslagen kan tas bort.

Detta innebär en ny ordning i förhållande till dagens modell enligt vilken länsstyrelsen utser vem som ska utföra den arkeologiska undersökningen. Företagarna får en tydligare kontroll över och ansvar för processen. Genom förslaget kan länsstyrelserna lägga större fokus på att utforma tydliga beslut om arkeologiska undersökningar med tillhörande villkor som ställs på undersökningarna utifrån kriteriet om vetenskapligt god kvalitet samt förstärka och utveckla tillsynsverksamheten. Förslaget bedöms leda till bättre förutsättningar för konkurrens på lika villkor inom uppdragsarkeologin.

Promemorian remitteras till 110 instanser och yttranden ska lämnas senast under maj månad 2011.
 
  © 2017 Jure AB