SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende - 9789138235713 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende
– Individen, kunskapen och ansvaret
   
 
Titel:SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende – Individen, kunskapen och ansvaret
Anmärkning:Slutbetänkande från Missbruksutredningen. 2 volymer.
Utgivningsår:2011
Omfång:992 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235713
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Missbruksutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:35
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 512 SEK exkl. moms

 

Utredningens förslag till en reformerad och utvecklad svensk missbruks- och beroendevård omfattar åtta reformområden.

- Tidig upptäckt och kort intervention. Genom att tidigt identifiera och intervenera mot riskbruk kan utvecklingen av missbruk och beroende förhindras.

- Tydligare ansvar för effektivare vård. Genom att tydliggöra kommunernas och landstingens ansvar, och normalisera ansvarsfördelningen mellan de två huvudmännen, förbättras vård- och stödprocessen för den enskilde och vårdens effektivitet kan öka.

- Stärkt ställning för individen. Genom att stärka den enskildes ställning tas den enskildes motivation och erfarenheter bättre tillvara i planeringen, genomförandet och utvecklingen av vården. Motivation är en avgörande framgångsfaktor för att vården ska ge resultat.

- Bättre kvalitet, kunskap och kompetens. Genom utvecklade system för kvalitetssäkring, forskning och kunskapsspridning samt kompetensutveckling läggs grunden för en mer kunskapsbaserad vård.

- Vård utan samtycke. Genom att förbättra behandlingsinnehållet, vårdens form och kopplingen till efterföljande frivillig vård skapas förutsättningar för en mer effektiv och rättssäker tvångsvård.

- Polisens och kriminalvårdens roll. Genom att utveckla polisens och kriminalvårdens insatser för personer med missbruk eller beroende förbättras samverkan kring personer som är föremål för insatser från landstinget, kommunen, polisen och kriminalvården.

- Arbetsplatsen, arbetsmarknadspolitiken och socialförsäkringen. Genom att stödja arbetsgivarens arbete med att förebygga riskbruk, missbruk och beroende samt förbättra tillgängligheten till insatser inom arbetsmarknadspolitiken och socialförsäkringen förbättras möjligheterna till bibehållen anställning och rehabilitering till arbete.

- Vårdens innehåll, boende och sysselsättning. Genom att anpassa innehållet i vården för olika målgrupper (åldersgrupper, genus, etnicitet, funktionsnedsättning, etc.) och inom vissa insatsområden (läkemedelsberoende, dopning, etc.) samt utveckla kunskapsbaserat stöd till boende och sysselsättning kan en mer effektiv vård skapas för fler.
 
  © 2017 Jure AB