SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag?! - 9789138235829 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag?!
– Och vissa andra frågor
   
 
Titel:SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag?! – Och vissa andra frågor
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om offentliga företag - upphandling, kontroll, insyn (OFUKI-utredningen).
Utgivningsår:2011
Omfång:829 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235829
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:43
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 512 SEK exkl. moms

 

Regeringen beslutade den 3 september 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera om det finns ett behov av ett generellt eller sektoriellt undantag från upphandlingsskyldighet när stat, kommuner och landsting anskaffar varor eller tjänster från företag som de helt eller delvis innehar eller är medlemmar i.

Genom tilläggsdirektiv som beslutades av regeringen den 28 oktober 2010 gavs utredaren även i uppdrag att bl.a. analysera om det finns behov av bestämmelser som gör det kommunalrättsligt möjligt att delegera rätten att fatta upphandlingsbeslut till någon annan. I uppdraget ingick att lämna förslag till en sådan delegationsbestämmelse, om utredaren finner det lämpligt, och att utarbeta nödvändiga författningsförslag.

I detta betänkande föreslås att permanenta bestämmelser ska införas i lagen om offentlig upphandling (LOU) om undantag enligt EU-domstolens Teckal-kriterier. Detta innebär att statliga verk och myndigheter samt kommuner och landsting kan köpa varor och tjänster m.m. från egna företag utan att först göra en upphandling.

Häri föreslås också att bestämmelserna i kommunallagen kompletteras när det gäller kommunala aktiebolag. Kommuner och landsting ska dessutom få möjlighet att delegera beslutanderätt i upphandlingar till s.k. inköpscentraler.
 
  © 2017 Jure AB