SOU 2011:48 Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet - 9789138235935 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:48 Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet
   
 
Titel:SOU 2011:48 Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om vård för papperslösa m.fl.
Utgivningsår:2011
Omfång:465 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235935
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vård för papperslösa m.fl.
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:48
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Lämnar förslag på hur den reglering som avser hälso- och sjukvård åt asylsökande och papperslösa personer kan göras mer ändamålsenlig än den är i dag. En viktig utgångspunkt är att utredarens samlade förslag inte har en negativ inverkan på asylprocessen inklusive asylmottagandet eller att tillgången till sjukvård bidrar till att fler personer uppehåller sig och arbetar här utan nödvändiga tillstånd för att vistas i landet.

Utredningen har valt att använda samlingsbegreppet papperslös person som beteckning för en person som befinner sig i Sverige utan nödvändigt tillstånd att vistas i landet. Det är således enligt utredningens synsätt vistelsen utan tillstånd i landet som är den centrala i sammanhanget, inte huruvida personen varit asylsökande eller inte.

Föreslår också att asylsökande och papperslösa personer oavsett ålder ska erbjudas subventionerad hälso- och sjukvård av det landsting inom vars område de bor eller vistas. Vården ska erbjudas i samma omfattning och på samma villkor som den som erbjuds bosatta personer.

Utredningen föreslår vidare att asylsökande och papperslösa personer, till och med det år de fyller 19 år, ska erbjudas subventionerad god och fullständig tandvård av det landsting inom vars område de bor eller vistas. Tandvården ska erbjudas i samma omfattning och på samma villkor som den erbjuds bosatta personer i motsvarande ålder.
 
  © 2017 Jure AB