Plan- och bygglagen (2010:900) av Didón Lars Uno, Magnusson Lars, Molander Stefan, Adolfsson Camilla - 9789139111986 - Jure bokhandel

 

 
 
Plan- och bygglagen (2010:900)
– En kommentar
   
 
Författare:Didón Lars Uno , Magnusson Lars , Molander Stefan , Adolfsson Camilla
Titel:Plan- och bygglagen (2010:900) – En kommentar
Anmärkning:2 volymer. Vid köp av ett lösbladssystem tecknas samtidigt en stående order på kommande supplement, dessa faktureras vid leverans. En stående order gäller till dess att kunden säger upp den.
Utgivningsår:2014
Omfång:1280 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139111986
Produkttyp:Lösblad
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 6906 SEK exkl. moms

 

Detta är en ny utgåva av lagkommentaren till plan- och bygglagen (PBL) föranledd av den nya lagen (2010:900) som trätt i kraft den 2 maj 2011. Den ersätter 1987 års plan- och bygglag (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.

Bland nyheterna märks bestämmelser om enklare och effektivare beslutsprocesser, att miljö- och klimataspekter beaktas vid planläggning och byggande, att hänsyn skall tas till förutsättningar för telekommunikation och annan informationsteknik. Vidare stärks översiktsplanens strategiska funktion liksom kravet på aktualitetsprövning av planen. Kraven på detaljplanens utformning nyanseras och en möjlighet att begära planbesked införs. Bestämmelserna om fastighetsplan slopas och i fråga om bygglov införs en bestämmelse om att beslut om sådant lov skall fattas inom tio veckor. Dessutom ersätter en byggsanktionsavgift de tidigare tre avgiftstyperna. För att undvika dubbla förfaranden har bestämmelser införts om samordning av handläggningen i vissa ärenden enligt PBL och andra lager.

En annan väsentlig nyhet är att huvuddelen av de mål som enligt den gamla lagen efter överklagande prövades i förvaltningsrätt och hos regeringen har förts över till de nya mark- och miljödomstolarna. Dessa mål överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.
 
  © 2017 Jure AB